Wykonywanie zawodu lekarza i odpowiedzialność

 • Nowe zasady oraz standardy dotyczące teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej

  Możliwość prowadzenia procesu diagnostyczno-leczniczego w formie teleporady została wprowadzona do przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej już w 2015 roku.1 Zgodnie z postanowieniami powołanej ustawy świadczeń zdrowotnych można udzielać za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W praktyce oznacza to możliwość zdalnego kontaktu z pacjentem za pośrednictwem: telefonu, internetu lub innych nośników porozumiewania się na odległość, w szczególności w zakresie udostępniania dźwięku czy obrazu.

 • Odpowiedzialność prawna lekarza udzielającego teleporady

  Jak się kształtuje odpowiedzialność cywilna lekarza w przypadku nieprawidłowo prowadzonej teleporady? Jak długo powinno się przechowywać kartę teleporady i jak jej brak może wpłynąć na odpowiedzialność lekarza?

 • Prawne aspekty telekonsultacji

  Jakie są podstawy prawne udzielania telekonsultacji? Czy istnieją przepisy, które mają charakter przejściowy, związany ze stanem epidemii?

 • Prawo lekarza do odmowy leczenia

  Fundamentalnym obowiązkiem lekarza jest niesienie pomocy chorym i cierpiącym. Powinność ta jest na tyle doniosła, że stanowi element przyrzeczenia lekarskiego, a także wynika z norm deontologicznoetycznych. Została też wyrażona w przepisach prawnych. W odniesieniu do lekarzy szczególne znaczenie ma art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (UZL). Nakazuje on lekarzowi udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Odzwierciedleniem tego obowiązku lekarza (podmiotu leczniczego) jest prawo pacjenta do uzyskania pomocy medycznej.

 • Obostrzenie karnej odpowiedzialności lekarza w wyniku tzw. Tarczy 4.0 i ograniczenie jego ochrony karnoprawnej, część 3

  Lekarz będzie miał ochronę należną funkcjonariuszowi publicznemu tylko wówczas, gdy będzie udzielał pomocy w sytuacji niebezpieczeństwa utraty życia pacjenta albo gdy będzie groziło mu ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. W mniej poważnych sytuacjach ochrona ta nie będzie przysługiwać.

 • Obostrzenie karnej odpowiedzialności lekarza w wyniku tzw. Tarczy 4.0 i ograniczenie jego ochrony karnoprawnej, część 2

  Nowelizacja nie powoduje automatycznego orzekania wobec lekarzy, którzy dopuścili się błędu medycznego, bezwzględnej kary pozbawienia wolności, ale zawęża możliwość stosowania kar wolnościowych.

 • Obostrzenie karnej odpowiedzialności lekarza w wyniku tzw. Tarczy 4.0 i ograniczenie jego ochrony karnoprawnej, część 1

  Zmiany w Kodeksie karnym dotyczące potencjalnie surowszej odpowiedzialności lekarzy nastąpiły w wyniku ustawy z 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0), która weszła w życie 24.06.2020 roku.

 • Obostrzenie karnej odpowiedzialności lekarza w wyniku tzw. Tarczy 4.0 i ograniczenie jego ochrony karnoprawnej

  Ostatnio można odnotować dużą dynamikę zmian w przepisach, związaną głównie z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Jednakże regulacje te niekiedy dotyczą również innych kwestii o istotnym znaczeniu społecznym i modyfikują dotychczasowy system prawny. Dwie nowele mogą mieć doniosły wpływ na pozycję prawną lekarzy i lekarzy dentystów.

 • Oddelegowanie lekarza do pracy w związku z epidemią cz. 2

  Jaka kara grozi lekarzowi za niestawienie się do pracy przy zwalczaniu epidemii i czy można ją nakładać wielokrotnie?

 • Oddelegowanie lekarza do pracy w związku z epidemią cz. 1

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) otrzymuje oddelegowanie do pracy w szpitalu zakaźnym, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Czy musi się stawić we wskazanym miejscu pracy? Co powinien zrobić w takiej sytuacji?

38 artykułów - strona 1 z 4