Publikacje

 • Lekarz pracownik a zakaz konkurencji

  Zgodnie z art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej "Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską [...] na zasadach określonych w odrębnych przepisach [...]".

 • Świadczenia emerytalno-rentowe z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  W systemach emerytalno-rentowych jednym z podstawowych pojęć jest okres wysługi, stanowiący warunek uzyskania świadczeń.

 • Ubezpieczenia chorobowe. Świadczenie pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego

  Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenia pieniężne – na warunkach i w wysokości określonych tą ustawą – przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa wymienionym w ustawie z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Kontrola lekarza przedsiębiorcy

  Prowadzenie przez przedsiębiorców, w tym lekarzy będących przedsiębiorcami, działalności gospodarczej wiąże się z tym, że podlegają oni różnorakim kontrolom mającym zweryfikować przestrzeganie przez nich obowiązującego prawa.

 • Kodeks etyki lekarskiej. Aspekt prawny

  Lekarze są grupą zawodową, która stosunkowo najwcześniej opracowała wiążące ją przy wykonywaniu zawodu zasady etyki zawodowej.

 • Ubezpieczenie zdrowotne

  Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka.

 • Lekarz pracownik

  Zgodnie z art. 24 Konstytucji "Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy".

 • Przypadek niecierpiący zwłoki a stan terminalny

  Przypadek niecierpiący zwłoki nakłada na lekarza prawny obowiązek leczenia pacjenta.

 • Zabezpieczenie społeczne

  Zagrażające zdrowiu, życiu lub zdolności do pracy zdarzenia losowe powodują często nieodwracalne straty, których człowiek nie jest w stanie wyrównać we własnym zakresie.

 • Zabezpieczenie społeczne niepełnosprawności i niesamodzielności w Polsce

  Każdy stan chorobowy niezależnie od jego przyczyny i charakteru może się zakończyć wyzdrowieniem albo spowodować krótkotrwałe, długotrwałe lub trwałe upośledzenie sprawności fizycznej lub psychicznej.

435 artykułów - strona 39 z 44