Czy prawo pacjenta do poszanowania godności musi być respektowane również przez personel niemedyczny podmiotu leczniczego, np. przez pracownika rejestracji przychodni?

01.07.2022
Rzecznik Praw Pacjenta